Browsing: Sanskrit paper

બોર્ડની પરીક્ષામાં ધોરણ-12ના સંસ્કૃતના પેપરમાં કોર્સ બહારનું પુછાતા રદ કરવું પડ્યું છે. હવે આ પરીક્ષા આગામી 29મી માર્ચે ફરીથી લેવામાં…