ફળ

મૌની અમાસ પર દાન અને સ્નાન કરવાની વિધિ, આ રીતે પિતૃ દોષ થશે દૂર

મૌની અમાસ (દર્શ અમાસ) ના દિવસે કોઈપણ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરી શકાય છે, પરંતુ ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરનારા ભક્તોને સો હજાર રાજસુય યજ્ઞ સમાન ફળ મળે...